Tuesday, 30 March 2010Siapakah Orang yang Pertama kali bercita-cita menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara “Super Power”?

Orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Swt adalah nabi Adam As.

Rasulullah Saw adalah kekasih Allah Swt dan telah mengibarkan bendera islam dimuka bumi.

Orang yang pertama kali memotong kumisnya dan kukunya, melaksanakan siwak dan sunat atau khitan adalah nabi Ibrahim As.

Orang yang pertama kali menuliskan sesuatu dengan pulpen dan menjahid dengan menggunakan benang adalah nabi Idris As.

Orang yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa dan membuat kapal serta menemukan ilmu astronomi.

Orang yang pertama kali membuat pakaian perang dan menemukan cara pemakaiannya adalah nabi Daud As.

Orang yang pertama kali menuliskan kalimat Bismillahi Ar-Rahmanirrahim didalam buku adalah nabi Sulaiman As (isi suratnya ke Balqis dengan menggunakan Bismillahi Ar-Rahmanirrahim)

Orang yang pertama kali mengendarai kuda adalah nabi Isma’il As.

Orang yang pertama kali memberi nama shalat jum’at dengan Jum’at adalah Ka’ab Bin Luay atau kita kenal dengan gelar ‘Arubah.

Orang yang pertama kali memasukkan patung ke kota mekkah dan mengganti agama hanif dengan menyembah berhala adalah ‘Amru Bin Luhai.

Orang yang pertama kali memberi perkataan penutup didalam khutbahnya dengan Amma Ba’du adalah Qus Bin Sa’idah Al-Iyadi

Orang yang pertama kali mengatakan kalimat Ahlan Wa Marhaban adalah Saif Bin Zi Yajin.

Orang yang pertama kali mengusulkan membuat bendera islam adalah Hamzah Bin Abdul Muthalib.

Orang yang pertama kali masuk islam dari kaum Anshar adalah Mu’az Bin ‘Ufrak.

Orang yang pertama kali syahid adalah Sa’ad Bin Abi Waqqos.

Wanita yang pertama syahid adalah Sumyah Binti Khiyat.
Wanita yang pertama kali menjadi raja mesir didalam islam adalah Syajaratu Ad-Dur.

Orang yang pertama kali menanam kurma adalah Anush Bin Syish Bin Adam As.

Mesjid yang pertama kali dibangun didalam islam adalah mesjid Quba.

Mesjid yang pertama kali dibangun dimuka bumi adalah Masjidil Haram

Orang yang pertama kali membangun mesjid di mesir (Fustath) adalah Amru Bin ‘Ash.

Orang yang pertama kali menjadi khalifah setelah Rasulullah Saw didalam islam, mengusulkan kepada Rasulullah Saw agar para tawanan kafir mengajari orang-orang yang tidak bisa membaca, dan orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran dan menamakannya Mushhaf adalah Abu Bakar As-Siddiq

Orang yang pertama kali menamakan khalifah sebagai Amiru Al-Mukminin, membuat kalender Hijriyah, membuat adanya Qodi didalam islam, mengharamkan nikah Mut’ah, membuat Baitu Al-Mal, dan orang yang pertama membawa makanan dari mesir menuju madinah Al-Munawwarah.

Orang yang pertama kali dinamakan dengan Ummu Al-Mukminin adalah Aisyah Binti As-Siddiq.

Orang yang pertama kali hijrah ke daerah Habsyah adalah Ustman Bin Affan dan Istrinya Ruqoyyah Binti Muhammad Saw.

Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah Bin Abdul Asad.

Orang yang pertama kali membuat mimbar didalam islam adalah Tamimu Ad-Dari.

Orang yang pertama kali memuji Rasulullah Saw dengan pujian Tahayyatan Fi Al-Islam adalah Abu Zar Al-Ghifari.

Orang yang pertama kali meninggal setelah hijrah ke Madinah dan Orang yang pertama kali dikuburkan didaerah Baqi’ adalah Utsman Bin Mazd’un.

Wanita yang paling muda dan pertama kali hijrah ke madinah adalah Ummu Kultsum Binti ‘Uqbah Bin Abi Mu’id.

Wanita yang pertama kali menggunakan hiasan ditelinga adalah hajar ibunya nabi Ismail As.

Wanita yang pertama kali mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah Saw adalah Sujah Binti Suwait Bin Khalid.

Kota yang pertama kali dibangun di mesir setelah terjadi taufan nabi Nuh As adalah kota Manf.

Orang yang pertama kali menggunakan uang dinar dan dirham didalam islam adalah Abdul Malik Bin Marwan.

Orang yang pertama kali membuat tatanan ilmu nahwu yang diperintahkan oleh Ali Bin Abi Thalib adalah Abu Aswad Ad-Duwali.

Orang yang pertama kali membuat ilmu fiqh adalah Malik Bin Anas.

Orang yang pertama kali membuat ilmu kalam adalah Washil Bin ‘Athak.

Orang yang pertama kali membai’at anaknya menjadi khalifah adalah Mu’awiyah Bin Abi Sufyan (membai’at anaknya yazid).

Orang yang pertama kali menjadi dokter didalam islam adalah Haris Bin Kildah.

Orang yang pertama kali mendapat gelar mentri didalam islam (dibawah kepemimpinan Abu Al-‘Abbas As-Saffah) adalah Ahmad Bin Sulaiman Al-Khallali.

Peperangan (perang umat islam dan tentara roma) yang pertama kali di lautan adalah Perang Zatu Al-Shawari.

Orang yang pertama kali menemukan pesawat terbang adalah ‘Abbas Bin Firnas (ulama Andalus atau spanyol).

Bangsa yang pertama kali mnemukan kertas, menggunakan uang dan meminum air teh adalah bangsa china.

Orang yang pertama kali menggunakan stempel didalam khutbah adalah Ar-Ruman.

Orang mesir yang pertama kali mendapatkan gelar duktur adalah Toha Husen pada tahun 1914.

Dokter Mesir yang pertama kali adalah Dr. Ali Basya Ibrahim.

Direktur pertama Universitas Al-Azhar adalah Ahmad Lutfhi As-Sayyid.

Orang yang pertama kali bercita-cita menjadikan Indonesia menjadi Negara Super Power dan haji gratis 2100 serta menjadikan Sungai Berombang menjadi Kota Inspirasi adalah Mohd. Yusuf Hasibuan.

NB: Maaf Jika ada yang tersinggung.

No comments: